Ha képezni kívánja munkatársait

Figyelem! Megváltozik az OKJ!

Megjelent az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ), amely a tanfolyami képzések területén 2013. január 1-től lép életbe. Az új OKJ - az eddigiektől eltérően - felnőttképzésben is kötelező óraszámokat ír elő. Számos szakterületen ez a jelenleginél magasabb óraszámokat és ebből következően hosszabb és költségesebb tanfolyamokat jelent majd. Ragadja meg Ön is a lehetőséget, tekintse meg kínálatunkat, és jelentkezzen tanfolyamainkra még most!

EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft. - E-000534/2014

A társadalmi, gazdasági változások folyamán kialakult szakképzési és szakmai továbbképzési igények felismerése alapján jött létre 1996-ban önálló gazdálkodó szervezetként az oktatási intézmény. Alapítói és a dolgozói több évtizedes oktatási múlttal rendelkeztek, akik azóta is munkatársaink és a szakma kiemelt szakemberei is.

Intézményünk hallgatói létszáma rendkívül dinamikusan fejlődött, fennállása óta több mint 17890 fő számára szervezett szakmai képzéseket és továbbképzéseket. Mindez összességében egy rendkívül összetett és differenciált képzési szerkezetet jelent.

Napjainkban érzékelhetően előtérbe került a felnőttképzés, mert rohamosan változnak a feltételek az élet és a munka területén. Az egyéneknek is alkalmazkodniuk kell a változásokhoz. Élen járunk abban, hogy az „egész életen át tartó tanulás" életformává váljon. A tanulási lehetőséget a hallgatókhoz a lehető legközelebb, vagyis munkáltatójukhoz közel (székhelyen kívül) biztosítjuk, megteremtve annak lehetőségét, hogy mindenki képességeinek megfelelően tudjon a rendszerben részt venni. Gondoskodunk arról, hogy a lehető legpraktikusabb tudásanyag épüljön be a tantárgyakba.

Az intézmény tevékenységi körei:

 • iskolarendszeren kívüli (tanfolyami képzések) Állam által elismert az Országos Képzési Jegyzékben szereplő  (továbbiakban OKJ) képzések és vizsgáztatások
 • iskolarendszeren kívüli (tanfolyami képzések) az OKJ-ban nem szereplő speciális (továbbiakban: SP) szakképzések, szaktovábbképzések és vizsgáztatások,
 • szakmai vizsgák előkészítése, szervezése, és bonyolítása,
 • szakmai és funkcionális át-, és továbbképzések szervezése és bonyolítása,
 • felnőttoktatás egyéb feladatainak ellátása,
 • felnőttoktatás egyéb feladatainak ellátása,
 • rendeletekben és utasításokban előírt kötelező képzések, hatósági irányítással és felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátása
 • oktatás módszertani fejlesztésekre
 • képzéseket elősegítő szolgáltatásokra, (jegyzetek, oktatási segédletek, demonstrációs eszközök készítése stb.),
 • szakmai konferenciák, szimpóziumok, szakkiállítások szervezése, bonyolítása,
 • képzésekkel kapcsolatos szolgáltatások (bentlakásos tanfolyam esetén szállás, étkezés, teljes ellátás biztosítása intézetünkön belül)

 

Oktatás, képzés vonatkozásában együttműködünk a Főhatóságokkal, Szakhatóságokkal:

Nevezetesen:

 • a Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal
 • a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal Műszaki Biztonságtechnikai Főfelügyelőséggel
 • a Kormány Hivatalok Területi Biztonságtechnikai Felügyelőséggel
 • az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséggel,
 • Országos és Területi Katasztrófavédelmi Főigazgatóságokkal

 

Képzéseink az alábbi szakmacsoportokra terjed:

 • Gépészet
 • Elektrotechnika-elektronika
 • Informatika
 • Vegyipar
 • Építészet
 • Környezetvédelem
 • Vízgazdálkodási, víziközművek (vízellátás, csatornázás, szennyvíz)
 • Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
 • Vendéglátás-idegenforgalom
 • Funkcionális szakiparra
 • hatósági képzések,
 • egyéb szolgáltatásokra.

 

A felsorolt szakterületekhez tartozó általános szakmai és speciális képzések szervezéséhez kidolgozott képzési programokkal, továbbá tananyagokkal rendelkezünk.

A tanterv- és tantárgyszerkesztésben érvényesül a jelenkori gazdaságnak a műszaki folyamatokhoz kapcsolódó aktualitása. E felfogásnak megfelelően a tantervekben megjelennek azok a speciális tárgykörök, amelyek praktikus ismereteket közvetítve közvetlenül szolgálják a hallgatóság „szakmára" való felkészítését. Ezek a tényezők a képzési rendszerünkben nemcsak tantárgy-tematikai jellegű és mélységű, hanem tantervi érvényű, sőt bizonyos értelemben koncepcionális módosításokat is eredményeztek.

Kínálatunkkal a felnőtt korosztály szinte minden rétegét megcélozzuk. Üzemi háttérrel való szoros együttműködések (megállapodások, szerződések) alapján megfelelő gyakorlatokra, munkatapasztalatokra tesznek szert hallgatóink.

A folyamatosan változó és fejlődő technológiákhoz biztosítjuk hallgatóink számára a saját fejlesztésű jegyzeteket, oktatási segédleteket.

Céljaink:

 • Partnerközpontúság
 • Rugalmasság
 • Csapatmunka
 • Folyamatos jobbítás

 

Az intézmény működési folyamatait meghatározó minőségirányítási rendszer bemutatása

Intézményünk már alapításakor tudatában volt a felnőttképzés folyamatszemléletű minőségirányítási eljárásokkal rendszerezett végrehajtásának fontosságával. Az intenzív felkészülés eredményeképpen a nemzetközileg akkreditált Magyar Szabványügyi Testület 1997. május 28-án adta át a felnőttképzést folytató szakképző intézmények közül első ütemben- az MSZ EN ISO 9001:1996 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszerünk működését igazoló okiratot.  Alapítástól kezdve üzleti partnereink részére, a vevői követelményekre alapozva alakítottuk ki üzleti folyamatainkat, és ehhez rendeltük hozzá az erőforrásokat. Eddigi sikereink az alap folyamatok helyességét igazolták, ezért ezekhez rendeltük hozzá a támogató és a minőségirányítási rendszereket, meghatározva a folyamatok közötti kölcsönhatásokat.

Az eltelt közel 15 évben folyamatosan fejlesztettük minőségirányítási rendszerünket, így továbbra is megfeleltünk az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványban meghatározott követelményeknek.

 

Intézményi garanciák

Működési engedély:

Intézményünk a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által kiadott Működési Engedéllyel rendelkezik. Nyilvántartási szám: E-000534/2014

 

Szervezeti minőségbiztosítás:

Intézményünk ISO 9001:2008 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer szerint működik.

Minőségi garanciák

Intézményünk 1997 óta a cég minden tevékenységére kiterjedő minőségirányítási rendszer alapján végzi munkáját. A rendszert minden évben felülvizsgáljuk és az aktuális feladatoknak megfelelően továbbfejlesztjük.

A EUROKT vezetősége a minőségi felnőttképzés, ezen belül a magas színvonalú szakmai képzés, továbbképzés elkötelezettje. Ennek érdekében mindent megtesz a képzések színvonalának emeléséért, tartalmuk korszerűsítéséért.

A EUROKT vezetése és munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik a felnőttképzéssel kapcsolatos általános és speciális jogszabályváltozásokat. E változások várható hatásait elemezzük, az elemzések eredményét pedig felhasználjuk mindennapi tevékenységünk tervezésében!

EUROKT vezetőségének feladata és felelőssége a minőségirányítás szellemében tevékenykedni. Ezt az elkötelezettséget az intézmény minden dolgozójától elvárjuk. Belső és külső munkatársainkkal megismertetjük minőségpolitikánkat, és a felkészítés során elősegítjük, hogy eredményesen vehessenek részt minőségirányítási céljaink elérésében. A több irányból begyűjtött képzési és szolgáltatási tapasztalatok birtokában folyamatosan fejlesztjük tevékenységünket, eközben szüntelenül szem előtt tartva a speciális képzési területre vonatkozó jogszabályi előírásokat.

 

A minőségi munkavégzéshez biztosítjuk az anyagi erőforrásokat, a színvonalas tárgyi-technikai feltételeket, valamint a külső és belső munkatársak folyamatos szakmai fejlődését annak érdekében, hogy mindenkor meg tudjunk felelni a munkaerőpiac kihívásainak. Tevékenységünkben fontos szerepet szánunk a tervezett és rendszeresen végrehajtott értékeléseknek. Önértékelési rendszert fejlesztettünk ki, mely alapját képezi munkánk folyamatos javításának.

Reklamációk kezelése:

Ügyfeleinket, Vevőinket panasztételi jog illeti meg. Panaszt tenni a felnőttképzéssel kapcsolatos olyan ügyekben lehet, melyekkel  a felnőttképző intézmény köteles,  illetve jogosult intézkedésre.

Panaszt tenni szóban vagy írásban, illetőleg személyesen vagy a képzési csoport megbízottján keresztül lehet a panasz jellegétől függően a képzési program felelősénél vagy az intézmény képzésért felelős szakmai vezetőjénél. A szóbeli panasztételt ügyfélfogadási és képzési időben, az írásbelit ugyanekkor, illetve postán vagy elektronikus úton bármely időpontban, illetve a képzések, vizsgák befejezésekor a hallgatói elégedettség mérésére szolgáló kérdőíveken lehet.

A panasz jogosságát,  okával kapcsolatos körülményeket az intézmény képzésért felelős szakmai vezetője köteles megvizsgálni, jogossága esetén az ok elhárításával kapcsolatban intézkedni, vagy az intézmény vezetőjénél, irányító testületénél intézkedést kezdeményezni.

Amennyiben a panasztétel írásban történt, a vizsgálat eredményéről, az esetleges intézkedésről a panasztevőt írásban kell értesíteni. Szóbeli panasztétel esetén a tájékoztatás szóban vagy írásban egyaránt történhet. A panasztevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a tájékoztatásban foglaltakat elfogadja. Amennyiben ez nem valósul meg, erről jegyzőkönyvet kell felvenni, azt mindkét félnek alá kell írni. Ebben az esetben az esetleges további teendő(k)ről feljegyzést kell készíteni.

Ha a hallgató panasza nem rendeződött a hallgatónak megfelelő módon, akkor az intézmény igazgatójához fordulhat újabb panasszal. Ez esetben a panasznak tartalmaznia kell az előzetes panaszkezelési ügyintézés dokumentációját, valamint a hallgató javaslatot tehet saját ügyének elintézési módjára. Ezen panaszra 15 munkanap a válaszadási idő. Mivel a panaszkezelés  szakaszában az intézménycsoport igazgatója dönt, ezért az ő döntése véglegesnek tekinthető.

A képzés minőségének garanciája

A szakmai képzésben annak sokrétű ismeretanyagából adódóan intézményünk a képzések szakmai garanciáját a szakképzésben és oktatásában résztvevő, belső oktatói és külső szakembergárda jelenti (az oktatásban több éve résztvevő külső szakemberek a szakma neves képviselői, akik a gyakorlatban alkotói,  irányítói, megvalósítói a különböző szakterületeknek).

A szakképzések és továbbképzések elméleti és gyakorlati foglalkozásait jogszabályi előírásoknak megfelelően - szakterület kiváló szakemberei - szaktanárok és szakoktatók végzik, akikről adatbankot hoztunk létre, amely 64 szakképzési területet ölel át.

Képzések helyszíni garanciája

Képzéseinket, rendezvényeinket országosan székhelyen-kívül is rugalmas szervezéssel és bonyolítással végezzük, ipartelepek oktatási kabinetjeiben, gazdálkodó szervezetek vállalati központjaiban stb.

A Kft. 2016. évi felnőttképzési közzétételi adatai. (lezárt)

A Kft. 2017. évi felnőttképzési közzétételi adatai. (lezárt)

A Kft. 2018. évi felnőttképzési közzétételi adatai. (folyamatos)