Ha képezni kívánja munkatársait

Figyelem! Megváltozik az OKJ!

Megjelent az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ), amely a tanfolyami képzések területén 2013. január 1-től lép életbe. Az új OKJ - az eddigiektől eltérően - felnőttképzésben is kötelező óraszámokat ír elő. Számos szakterületen ez a jelenleginél magasabb óraszámokat és ebből következően hosszabb és költségesebb tanfolyamokat jelent majd. Ragadja meg Ön is a lehetőséget, tekintse meg kínálatunkat, és jelentkezzen tanfolyamainkra még most!

Képzés adatlap

Szociális gondozó és ápoló

Nyvsz: E-000470/2014/A006 (Szakközépiskola)

Szakmai terület: Egészségügy OKJ, képzés azonosító: 34 762 01
Előfeltétel: alapfokú iskolai végzettség Képzési forma: kihelyezett csoportos felnőttképzés
Egészségügyi alkalmassági vizsga: Nincs Képzési idő: 1300 óra

Munkaterület leírása:

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • információk gyűjtésére
 • a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
 • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra
 • elhivatott, segítőkész kapcsolatteremtésre
 • adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre
 • klienseit motiválni
 • felelősségteljes, nyitott hozzáállásra
 • általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
 • a szociális veszélyhelyzetek, problémák felismerésére
 • a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
 • módszeres, pontos munkavégzésre
 • info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára
 • gyakorlatias feladatértelmezésre
 • az egészségügyi ellátás állóeszközeinek, az ápolás eszközeinek használatára és a szükséges műszerek kezelésére
 • az gyógyászati segédeszközök, a kényelmi eszközök használatára, karbantartására, tisztítására
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
 • háztartási gépek és konyhatechnikai eszközök használatára és a textíliák használatára, tisztítására

Egyéb megjegyzés:

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
- A később felsorolt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, illetve a képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
    - „Egy fogyatékossággal élő és egy idős ember szükségletfelmérésének bemutatása”;
    - „Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási-gondozási gyakorlatról szóló Napló”, mely a napi ápolási gondozási feladatainak felsorolásán túl röviden bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (1 gépelt oldal terjedelemben);
    - „A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok”
- A 120 órás (60 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 60 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
- Minimum 400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló termi, 80%-a tereptanár végzettséggel rendelkező, szakember irányításával, a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális és egészségügyi ellátórendszerhez tartozó intézményben) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az azonosító száma, megnevezése    és a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10569-12 - Gondozási-ápolási alapfeladatok - gyakorlati, írásbeli
10570-12 - A szükségletek felmérése - gyakorlati
10571-12 - Sajátos gondozási feladatok - gyakorlati
10572-12 - Gondozási-ápolási adminisztráció - gyakorlati
11497-12 - Foglalkoztatás I. - írásbeli
11499-12 - Foglalkoztatás II. - írásbeli
11500-12 - Munkahelyi egészség és biztonság - írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

A szakmai bizonyítványba kerülő érdemjegy a vizsgafeladatoknál szereplő arányszám számításával történik.
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Napi ápolási-gondozási feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése: Napi ápolási-gondozási feladatok ellátása bentlakásos szociális vagy egészségügyi intézményben, amely során egy-egy vizsgázó egy-egy ellátott mellett tevékenykedik, de a vizsgázók párhuzamosan vizsgázhatnak a megosztott vizsgabizottság egy tagjának és a tereptanár jelenlétében.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Esetleírás értelmezése
A vizsgafeladat ismertetése: A szociális gondozás dilemmáinak értelmezése egy esetleírás alapján
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok értelmezése, indoklása
A vizsgafeladat ismertetése: Gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és értékelése központilag összeállított szóbeli tételsor alapján.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő: 30 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

Kapcsolódó dokumentumok: